Pravidla a podmínky webových stránek

Pokaždé, když navštívíte nebo použijete web www.obmi.cz (“Web” nebo “Webové stránky”), má se za to, že přijímáte tyto podmínky.

„my“ znamená Oxford Business and Management Institute Ltd. a „náš“ bude vykládán odpovídajícím způsobem. „vy“ znamená osobu, společnost nebo organizaci, která prochází a / nebo používá web, a „vaše“ bude vykládáno odpovídajícím způsobem.

Přerušení a opomenutí služby

I když se snažíme zajistit, aby standard webových stránek zůstal vysoký a udržovat jeho kontinuitu, internet není ze své podstaty stabilní médium a kdykoli může dojít k chybám, opomenutím, přerušení služby a zpoždění. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z jakýchkoli takových chyb, opomenutí, přerušení nebo zpoždění nebo jakéhokoli pokračujícího závazku či odpovědnosti provozovat Web (nebo jeho konkrétní část) nebo poskytovat služby nabízené na Webu. Specifikace tohoto webu můžeme bez upozornění čas od času změnit.

Odkazy na jiné stránky

Na této stránce vám budou nabídnuty automatické odkazy na jiné stránky, které, jak doufáme, vás budou zajímat. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek, jejichž vlastníci s námi nutně nemají žádné obchodní ani jiné souvislosti. Používání automatických odkazů k získání přístupu na takové stránky je zcela na vaše vlastní riziko.

Informace na tomto webu

I když se snažíme zajistit, aby informace na našich webových stránkách byly přesné a úplné, některé informace nám poskytnou třetí strany a my nemůžeme ověřit přesnost nebo úplnost těchto informací. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z nepřesností nebo opomenutí v jakýchkoli informacích na našich Webových stránkách nebo v souvislosti s vámi poskytnutými informacemi na Webových stránkách, jiným uživatelem Webu nebo jakoukoli jinou osobou.

Vaše používání tohoto webu

Web můžete používat pouze k zákonným účelům při pomoci s vaší kariérou nebo při nákupu školení a kurzů. Za žádných okolností se nesmíte snažit podlomit bezpečnost Webových stránek nebo jakýchkoli informací, které jsou na nich předkládány nebo jsou prostřednictvím nich dostupné. Zejména, ale bez omezení, nesmíte usilovat o přístup, pozměňování nebo mazání informací, ke kterým nemáte oprávněný přístup, snažit se přetížit systém spamováním nebo zaplavením, podniknout jakékoli kroky nebo použít jakékoli zařízení, rutinu nebo software který může spůsobit zřícení, zpomalení, poškození nebo jinak narušit provoz webových stránek nebo se pokusit dešifrovat, dekódovat nebo upravit jakýkoli software, zdrojový kód nebo informace obsažené na Webových stránkách.

Nesete výhradní odpovědnost za veškeré informace, které na Web odešlete. Jste odpovědní za zajištění toho, že všechny vámi poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné, aktuální a nebudou zavádějící nebo klamlivé a že nebudou diskriminační, obscénní, urážlivé, pomlouvačné nebo jinak nezákonné, protiprávní nebo v rozporu jakékoli platné legislativy, předpisů, pokynů nebo kodexů, autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví jakékoli osoby v jakékoli jurisdikci. Jste také zodpovědní za to, že veškeré informace, data a soubory neobsahují viry ani jiné rutiny, které by mohly poškodit nebo narušit jakýkoli systém nebo data před jejich odesláním na Web. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit z webových stránek jakékoli informace, které jste poskytli, a to bez výhradního vysvětlení.

Informace, které jste zadali

My použijeme vámi poskytnuté informace k usnadnění náborového procesu a souvisejících administrativních funkcí a také k usnadnění nákupu školicích kurzů prováděných prostřednictvím této Webové stránky. Zpracujeme veškeré údaje, které nám poskytnete při vyplňování online registračních formulářů nebo formulářů žádostí, a jakékoli další formuláře, hodnocení nebo osobní údaje, které nám vyplníte nebo nám poskytnete při používání Webových stránek v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů. Více o vašich osobních údajích vysvětlujeme v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky

Jakýkoli školicí kurz zakoupený prostřednictvím této Webové stránky bude podléhat podmínkám vydaným poskytovateli kurzů.

Práva na obsah

Práva na materiál na Webových stránkách jsou chráněna mezinárodními zákony o autorských právech, softwaru a ochranných známkách a vy souhlasíte s tím, že budete Webové stránky používat způsobem, který tato práva neporuší. Můžete kopírovat materiál na webových stránkách pro své vlastní soukromé nebo domácí účely, ale není povoleno žádné kopírování pro komerční nebo obchodní použití.

Zabezpečení a hesla

Abyste se mohli zaregistrovat na Webové stránce a přihlásit se při návštěvě Webové stránky, budete muset použít uživatelské jméno a heslo. Jste výlučně zodpovědní za bezpečnost a správné používání svého hesla, které by mělo být vždy utajeno a nemělo by být sděleno žádné jiné osobě. Pokud se domníváte, že vaše heslo zná někdo jiný, nebo pokud může být použito neoprávněným způsobem, musíte nás okamžitě informovat. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné použití nebo prozrazení jakéhokoli hesla.

Ukončení

Můžeme kdykoli podle našeho absolutního uvážení a bez jakéhokoli vysvětlení nebo oznámení ukončit vaši registraci a / nebo vám odepřít přístup na Webovou stránku nebo k jakékoli její části (včetně jakýchkoli služeb nebo informací dostupných na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím).

Odpovědnost

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu (přímou nebo nepřímou, za ztrátu podnikání, výnosů nebo zisků, zbytečné výdaje, poškození nebo zničení dat nebo za jakékoli jiné nepřímé nebo následné ztráty) vyplývající z vašeho používání Webových stránek a tímto vylučujeme jakoukoli takovou odpovědnost, ať už ve smlouvě, občanskoprávním deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak. Tímto vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se Webových stránek a vašeho používání v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a necháte nás odškodnit za veškeré náklady, výdaje, nároky, ztráty, závazky nebo řízení vyplývající z používání nebo zneužití Webu.

Pokud kdokoli vznese nebo hrozí, že proti vám vznese jakýkoli nárok týkající se vašeho používání Webových stránek, musíte nás okamžitě informovat.

Volba práva a jurisdikce

Používání Webových stránek a jakékoli dohody uzavřené prostřednictvím těchto webových stránek se řídí a vykládají v souladu s anglickými zákony. Anglické soudy mají výlučnou jurisdikci k urovnávání jakýchkoli sporů vyplývajících z používání nebo v souvislosti s používáním Webových stránek nebo jakékoli dohody uzavřené prostřednictvím těchto Webových stránek.

Některé služby nabízené prostřednictvím Webových stránek nemusí být v některých zemích mimo Spojené království zákonné nebo nemusí být povoleny. Pokud se pokusíte objednat, obdržet, koupit nebo jinak těžit z jakýchokoli těhto služeb, nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které byste utrpěli při používání Webových stránek, které byste neutrpěli, kdybyste přistupovali na webové stránky jako rezident Spojeného království (včetně toho, že nám bude zabráněno vypořádat se s jakoukoli aplikací nebo dotazem podle jakéhokoli zákona, nařízení nebo jiného rozhodnutí platného v kterékoli zemi).

Prohlášení zákona o moderním otroctví

Zavázali jsme se zajistit, aby v našich dodavatelských řetězcích nebo v jakékoli části našeho podnikání nedocházelo k žádnému modernímu otroctví nebo obchodování s lidmi. Pro naše úplné Prohlášení o aktu moderního otroctví kliknete zde.

Změny pravidel a podmínek

Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit. Při příštím používání webových stránek po jakékoli změně se bude mít za to, že přijímáte podmínky (ve znění pozdějších předpisů).

Pokud bude soudem s příslušnou jurisdikcí shledáno neplatné jakékoli ustanovení těchto podmínek, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost zbývajících ustanovení, která zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Registrovaná kancelář

Oxford Business and Management Ltd

5 East St. Helen Street
Merchant House
Abingdon, Oxford
OX14 5EG

United Kingdom

Registrační číslo společnosti 13176213. Registrováno ve Velké Británii.